Ειδικά Θέματα Λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών

H λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών βασίζεται στο Κ.Ν. 2190/20, όπως κατά καιρούς έχει τροποποιηθεί, σε συνδυασμό με πλήθος εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και δικαστικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών προβλημάτων στις εταιρείες και εσφαλμένων ενεργειών, εξ αιτίας αυτής της πολυνομίας.

H εταιρεία μας διαθέτει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία, συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί του θέματος και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα ειδικά θέματα που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). Οι υπηρεσίες μας παρέχονται τόσο σε ενεργές Α.Ε. όσο και σε εταιρείες που έχει ανακληθεί η άδειά τους ή έχουν διαγραφεί από το μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε:
Α) Σε ενεργές Α.Ε. αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες που αφορούν

  • Συγχωνεύσεις.
  • Διασπάσεις, Αποσχίσεις.
  • Μετατροπές.
  • Εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων ( π.χ Ιδίων Κεφαλαίων ) προς αποφυγή ανάκλησης της αδείας.
  • Εκτίμηση αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
  • Σύνταξη Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Β) Σε Α.Ε. όπου έχει γίνει ανάκληση της αδείας ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, αναλαμβάνουμε την διαδικασία εκκαθάρισης και διαγραφής επισημαίνοντας ότι τόσο η ανάκληση όσο και η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, χωρίς ολοκλήρωσής της, δεν απαλλάσσει ούτε την εταιρεία αλλά ούτε και το Διοικητικό Συμβούλιο από τις υποχρεώσεις που είχε  η εταιρεία και πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Γ) Σε Α.Ε. οι οποίες έχουν διαγραφεί, και υπάρχουν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνουμε τη διαδικασία αναβίωσης της  εκκαθάρισης της εταιρείας με σκοπό την οριστική διάθεση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, χωρίς την προσφυγή σε δικαστική εκκαθάριση.

Comments are closed.